Výrobci
Odběr novinek

Obchodní podmínky

E-shop UNImarket.cz, provozovaný firmou INOSTAR s.r.o. slouží pro maloobchod i velkoobchod, uskutečňovaný podle občanského i podle obchodního zákoníku. Některé druhy zboží neprodáváme podle občanského zákoníku, tedy přímo občanům, ale pouze firmám, kdy je nutná registrace a ověření ze strany prodejce. Jedná se zejména o veškeré zboží v hodnotě nad 30.000,-Kč bez DPH a o všechny druhy průmyslové chemie.

Velkoobchodní podmínky sjednáváme písemně rámcovou smlouvou.

Objednávka

 

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Po obdržení objednávky odešle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky a informace vztahující se k termínu dodání, případným možným změnám a zálohovou fakturou. Nebude-li kupující z jakýchkoli důvodů s termínem dodání, zálohovou fakturou nebo s případnými změnami souhlasit, je oprávněn smlouvu stornovat bez jakýchkoli sankcí. Stornování provede tak, že neprodleně, nejdéle však do dvou dnů od obdržení potvrzení objednávky podá písemné Storno objednávky. Za písemné Storno objednávky se považuje i Storno zaslané elektronicky ze stejné e-mailové adresy, jaká byla uvedena při zadání objednávky.

Zálohová faktura bude vystavena v plné kupní ceně včetně DPH u zboží v hodnotě do 30.000,-Kč bez DPH. U zboží v hodnotě nad 30.000,-Kč bez DPH vystaví prodávající zálohovou fakturu na 60% z celkové ceny včetně DPH. Uhrazení této zálohové faktury kupujícím je pro prodávajícího konečným potvrzením smlouvy a pokynem pro objednání zboží. U zboží v hodnotě nad 30.000,-Kč bez DPH vystaví prodávající druhou zálohovou fakturu na doplatek celé kupní ceny. Prodávající vydá zboží ze skladu až po připsání celé ceny zboží včetně DPH na svůj účet nebo po přijetí platby v hotovosti.

Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím a podložená zaplacením zálohové faktury, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Možnosti objednávky

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
 • Elektronickou poštou (e-mailem)
 • Osobně
 • Faxem
 • Telefonicky

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
 • IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
 • kód a název zboží dle ceníku,
 • způsob odebrání a dopravy,
 • dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

 

Storno objednávky je možné do dvou dnů od obdržení potvrzení objednávky nebo do zaplacení zálohové faktury (podle toho, která skutečnost nastane dřív), a to e-mailem (lanik@unimarket.cz) nebo telefonicky (+420 737 285 401). Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady spojené se zajištěním zakázky. Finanční obnos po odečtení případných nákladů bude poukázán zpět na účet kupujícího.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.


Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.


Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.

Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, podle obč.z. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.


Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

 

Při odstoupení od smlouvy uzavřené podle obch.z. zaplatí kupující smluvní pokutu ve výši 30% z celkové kupní ceny včetně DPH. Tato částka byla dohodnuta smluvními stranami jako cena vynaložených nákladů prodávajícího. 

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 1. 2013 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.